Rodzice, którzy podejmą decyzję o rozpoczęciu przygotowania swego dziecka do I komunii św. Złożą na ręce księdza proboszcza prośbę wraz z deklaracją wypełniania wypływających z niej obowiązków. W przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej przyjmujemy zasadę cyklicznych spotkań dla dzieci i ich rodziców. Są one połączone z nabożeństwami w kościele, w czasie których dzieci otrzymują różańce, książeczki, świece, medaliki i w ten sposób są wprowadzane są w rok liturgiczny, modlitwę i sakramenty.

Bezpośrednie przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczyna się w miesiącu wrześniu. Na pierwszym spotkaniu rodzice dziecka składają „Deklarację Rodziców Dziecka Pierwszokomunijnego” podpisaną przez siebie na ręce proboszcza. Jeżeli dziecko jest z innej parafii, jego rodzice dostarczają wówczas stosowną zgodę duszpasterza z parafii miejsca swego zamieszkania. Podobnie, jeżeli było ochrzczone w innej parafii, rodzice powinni przedstawić metrykę chrztu dziecka.

 

Rodzice i dzieci biorą obowiązkowo udział we Mszy św. Niedzielnej, nabożeństwach przypadających na dany czas liturgiczny oraz wszelkich spotkaniach organizacyjnych związanych z przygotowaniem do I Komunii Świętej.

Termin Pierwszej Komunii św. Jest ustalany na bieżąco z rodzicami dzieci i przeważnie jest to niedziela w ostatnim tygodniu maja.

 

Dzieci przygotowują się do I Komunii św. Przez cały rok. W realizacji tego zamierzenia pomaga program katechetyczny przeznaczony dla klasy trzeciej. Stanowi on pomoc w bezpośrednim przygotowaniu uczniów do spotkania z Jezusem w Eucharystii oraz sakramencie pokuty i pojednania. W efekcie całorocznej pracy uczeń powinien umieć:

 • współpracować z kolegami, z rodzicami, katechetą, nauczycielami i duszpasterzami w dobrym przygotowaniu się do spotkania z Chrystusem w Eucharystii i sakramencie pokuty;
 • ufnie powierzać swoje grzechy i słabości Jezusowi Chrystusowi;
 • prosić o przebaczenie Boga i ludzi oraz szczerze dziękować za nie;
 • wypełniać warunki owocnego korzystania z sakramentu pokuty;
 • wyjaśnić podstawowe znaczenie Eucharystii;
 • wzbudzać proste akty wyrażające wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie;
 • rozwijać w sobie przyjaźń z Jezusem przez korzystanie z sakramentów Kościoła oraz prowadzenie życia zgodnego z Ewangelią, odpowiadającego godności dziecka Bożego; aktywnie współuczestniczyć w przeznaczonych dla nich nabożeństwach, pokutnych i eucharystycznych.

Uczeń powinien znać:

 • różne sposoby porozumiewania się Boga z ludźmi oraz obecności Chrystusa w Kościele;
 • postacie biblijne, w których życiu widoczne jest wsłuchiwanie się w Słowo Boże i odpowiadanie na nie;
 • znaczenie nauczania Jezusa i czynionych przez Niego znaków. z udzielanym przez Kościół sakramentem pokuty;
 • związek zachodzący między nauczaniem Jezusa i czynionymi przez Niego znakami a ustanowioną przez Niego Eucharystią;
 • warunki spotkania się ze zmartwychwstałym Chrystusem w sakramencie pokuty i Eucharystii;
 • formuły liturgiczne umożliwiające udział w Eucharystii oraz korzystanie z pojednania z Bogiem i Kościołem w sakramencie pokuty;
 • znaczenie ustanowionych przez Jezusa znaków sakramentalnych;
 • wybrane perykopy biblijne, słowa Jezusa, pieśni liturgiczne,
 • modlitwy i krótkie formuły wiary pomagające w interioryzacji niniejszych treści nauczania katechetycznego.

Przy całym wysiłku wielu osób potrzebna jest w dużej mierze troska rodziców, dlatego zachęcamy do utrwalania z dziećmi poznanych wiadomości, kontrolowania ich postępów w nauce oraz systematycznej pomocy w pamięciowym opanowaniu wskazanych modlitw. Życie chrześcijańskie to nie tylko zbiór informacji o Bogu, ale przede wszystkim umiejętność nawiązania z Nim kontaktu. Ten fakt jest powodem troski parafii o uczęszczanie dziecka do kościoła, by I Komunia św. Nie była jednorazowym wydarzeniem, podczas którego dziecko nie odróżnia opłatka od Ciała Chrystusa, by liturgiczne gesty nie były dla niego obce. Pełny udział trzecioklasistów we Mszy Św.- czyli I Komunia Święta - będzie ukoronowaniem wspólnych wysiłków rodziców, dzieci, duszpasterzy, katechetów i nauczycieli.

Oprócz Mszy świętej dzieci wraz z rodzicami winni brać udział w nabożeństwach:

 • PAŹDZIERNIK - RÓŻANIEC
 • GRUDZIEŃ - RORATY
 • WIELKI POST - DROGA KRZYŻOWA
 • MAJ - NABOŻEŃSTWA MAJOWE